+855 92 92 1000
កោះរ៉ុងសន្លឹម, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ
កោះរ៉ុងសន្លឹម, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុកោះរ៉ុងសន្លឹម, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុកោះរ៉ុងសន្លឹម, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុកោះរ៉ុងសន្លឹម, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

ដីសម្រាប់លក់ ក្នុង កោះរ៉ុងសន្លឹម

កោះរ៉ុងសន្លឹម, ក្រុងព្រះសីហនុ, ក្រុងព្រះសីហនុ

$900,000
45000ទំហំជាន់ (ម៉ែត្រ​ការេ)

LAND FOR SELL ON KOH RONG SAMLOEM

SEAPS IS PROUD TO PRESENT...

Looking for buy to invest on this great opportunity to build new resort or 5 star hotel . An amazing sea view , Surround by many resort and local family .Beautiful beach , clear sea an perfectly with Sunset .

More details please contact us

Loading...
Loading...