+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 219
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ឃ្លាំង សម្រាប់ លក់ នៅ ភ្នំពេញថ្មី
ឃ្លាំង
$2,300
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 5 ខែ មុនKAT Appraisal
ឃ្លាំង សម្រាប់ លក់ នៅ Boeng Kak 2
ឃ្លាំង
$1,690,000
Boeng Kak 2, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 5 ខែ មុនKAT Appraisal