+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 81
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
Borey Vimean Phnom Penh
VIDEO
ច្រាំងចំរេះ១, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ច្រាំងចំរេះ១, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ជជែក
ផ្ទះល្វែងលក់​ ក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា
ផ្ទះល្វែងលក់​ ក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា
$115,000
115000/m²
ផ្ទះល្វែងលក់​ ក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា
ផ្ទះល្វែងលក់​ ក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា
$128,000
128000/m²
ផ្ទះល្វែងសល់ដីចំហៀងលក់​ ក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា
ផ្ទះល្វែងសល់ដីចំហៀងលក់​ ក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា
$139,000
139000/m²

Home Finder