+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 130
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
Borey Vimean Phnom Penh
VIDEO
ច្រាំងចំរេះ១, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ច្រាំងចំរេះ១, ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ជជែក
វីឡាភ្លោះលក់ នៅបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯឧត្តម ជា​ សុផារ៉ា
វីឡាភ្លោះលក់ នៅបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯឧត្តម ជា​ សុផារ៉ា
$215,000
215000/m²
វីឡាភ្លោះលក់ នៅបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯឧត្តម ជា​ សុផារ៉ា
វីឡាភ្លោះលក់ នៅបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯឧត្តម ជា​ សុផារ៉ា
$239,000
239000/m²
វីឡាភ្លោះលក់ នៅបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯឧត្តម ជា​ សុផារ៉ា
វីឡាភ្លោះលក់ នៅបុរីវិមានភ្នំពេញផ្លូវឯឧត្តម ជា​ សុផារ៉ា
$259,900
259900/m²

Home Finder