រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ដីធ្លី/តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជួល in Toul Tum Poung 1

Call Agent - BUYING OF LAND

Contact Agent - BUYING OF LAND

Call Agent - Land for Sale in Toul Tumpong1,Chamkarmon

Contact Agent - Land for Sale in Toul Tumpong1,Chamkarmon

Call Agent - Land for Sale in Toul Tumpong1, Chamkarmon

Contact Agent - Land for Sale in Toul Tumpong1, Chamkarmon

Call Agent - Land For Sale in Chamkarmon

Contact Agent - Land For Sale in Chamkarmon

Call Agent - Land For Sale in Chamkarmon

Contact Agent - Land For Sale in Chamkarmon

Call Agent - Land For Sale in Chamkarmon

Contact Agent - Land For Sale in Chamkarmon

Call Agent - Land with House For Sale in Chamkarmon

Contact Agent - Land with House For Sale in Chamkarmon

Call Agent - Land For Sale in Chamkarmon

Contact Agent - Land For Sale in Chamkarmon

Call Agent - Land for sale on National road N4, Km137,$3/m2

Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Yim Socheath
+855 16 234 506

Contact Agent - Land for sale on National road N4, Km137,$3/m2

Call Agent - Land for sale located in Arey Khsat,size:15,510m2

Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Yim Socheath
+855 16 234 506
Phan Sopheap
+855 12 838 829

Contact Agent - Land for sale located in Arey Khsat,size:15,510m2

Multi property enquiry