រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ដីធ្លី/តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជួល in Toul Tum Poung 1

Call Agent - Land for sale near Tuoltompung Market size=418m2

Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Yim Socheath
+855 16 234 506

Contact Agent - Land for sale near Tuoltompung Market size=418m2

Call Agent - 310 SQM LAND FOR RENT

Contact Agent - 310 SQM LAND FOR RENT

Call Agent - BUYING OF LAND

Contact Agent - BUYING OF LAND

Call Agent - Land for sale on National road N4, Km137,$3/m2

Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Yim Socheath
+855 16 234 506

Contact Agent - Land for sale on National road N4, Km137,$3/m2

Call Agent - Land for sale located in Arey Khsat,size:15,510m2

Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Yim Socheath
+855 16 234 506
Phan Sopheap
+855 12 838 829

Contact Agent - Land for sale located in Arey Khsat,size:15,510m2

Call Agent - Hard Title

Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Contact Agent - Hard Title

Call Agent - ដីលក់ប្រញាប់តំម្លៃក្រោមទីផ្សារ

472 472, Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh

CHEABORA
+85512387108

Contact Agent - ដីលក់ប្រញាប់តំម្លៃក្រោមទីផ្សារ

Call Agent - Land for sale under market price near Russian Market, Sangkat Tuol Tumpoung 1

Contact Agent - Land for sale under market price near Russian Market, Sangkat Tuol Tumpoung 1

Call Agent - LAND FOR SALE

Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Mr. Tep Chankavy
+855 77 909 216

Contact Agent - LAND FOR SALE

Call Agent - Land for sale under market price near Russian Market, Sangkat Toul Tumpoung 1

Contact Agent - Land for sale under market price near Russian Market, Sangkat Toul Tumpoung 1

Multi property enquiry