រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

អចលនវត្ថុសំរាប់លក់ in Toul Tum Poung 1

បានរកឃើញ 146 លំនៅដ្ឋាន in Toul Tum Poung 1

Call Agent - Land for sale near Tuoltompung Market size=418m2

Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Yim Socheath
+855 16 234 506

Contact Agent - Land for sale near Tuoltompung Market size=418m2

Call Agent - INVESTMENT OPPORTUNITY - 12 UNITS APARTMENT FOR SALE

Contact Agent - INVESTMENT OPPORTUNITY - 12 UNITS APARTMENT FOR SALE

Call Agent - Cosy affordable and conveniently located

Contact Agent - Cosy affordable and conveniently located

Call Agent - BAR/RESTAURANT FOR SALE - RUSSIAN MARKET- LOW RENT

Contact Agent - BAR/RESTAURANT FOR SALE - RUSSIAN MARKET- LOW RENT

Call Agent - 310 SQM LAND FOR RENT

Contact Agent - 310 SQM LAND FOR RENT

Call Agent - The Apartment located in the exclusive Toul Tum Pung 1 area.

Contact Agent - The Apartment located in the exclusive Toul Tum Pung 1 area.

Call Agent - Spacious Modern 1-Bedroom Apartment Near the Russian Market

Contact Agent - Spacious Modern 1-Bedroom Apartment Near the Russian Market

Call Agent - 2-Bedroom Apartment with Cozy Interior near Russian Market

Contact Agent - 2-Bedroom Apartment with Cozy Interior near Russian Market

Call Agent - Very nice Villa for sale near Tuoltompung Market size=394m2

Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Yim Socheath
+855 16 234 506

Contact Agent - Very nice Villa for sale near Tuoltompung Market size=394m2

Call Agent - VILLA FOR RENT NEAR RUSSIAN MARKET

Contact Agent - VILLA FOR RENT NEAR RUSSIAN MARKET

Multi property enquiry