+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 10
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
វីឡា សម្រាប់ ជួល នៅ បឹងរាំង
វីឡា
$4,500 per week
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 19 ម៉ោង មុនRooftop Real Estate Cambodia
វីឡា សម្រាប់ ជួល នៅ បឹងរាំង
វីឡា
$3,000 per week
បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 19 ម៉ោង មុនRooftop Real Estate Cambodia