+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 132
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិន សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ បឹងទំពុន
អាផាតមិន
$2,800 per week
បឹងទំពុន, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 11 ខែ មុនLucky Property Services (LPS)
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ បឹងទំពុន
អាផាតមិន
$550 per week
បឹងទំពុន, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 11 ខែ មុនLucky Property Services (LPS)