+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 88
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ដីលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប-ស្រង៉ែ
ដីសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម
$3,000,000 ក្នុងមួយខែ
Properties Dabest, ស្រង៉ែ, សៀមរាប, សៀមរាប
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 3 ខែ មុនDaBest Properties Cambodia Co., Ltd
ដី សម្រាប់ ជួល នៅ ស្លក្រាម
ដី
$1,500 ក្នុងមួយខែ
ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 22 ម៉ោង មុនIPS Cambodia