+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 13
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
រោងចក្រ សម្រាប់ ជួល នៅ ស្វាយដង្គំ
រោងចក្រ
$3,500 per week
PROPERTIES DABEST, ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 ខែ មុនDaBest Properties Cambodia Co., Ltd
ឃ្លាំង សម្រាប់ ជួល នៅ សៀមរាប
ឃ្លាំង
$3,500 per week
សៀមរាប, សៀមរាប
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 6 ខែ មុនSEAPS: South East Asia Property Services
awardaward
None
Loading...