+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 5
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
វីឡា សម្រាប់ ជួល នៅ វាលវង់
វីឡា
$1,200 ក្នុងមួយខែ
វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 ខែ មុនCentury 21 Regent Realty
វីឡា សម្រាប់ ជួល នៅ វាលវង់
វីឡា
$2,800 ក្នុងមួយខែ
វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ម៉ោង មុនIPS Cambodia