+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 3
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ ជួល នៅ វាលវង់
ផ្ទះលក់ទំនិញ
$6,500 ក្នុងមួយខែ
វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 ខែ មុនCentury 21 Regent Realty
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ ជួល នៅ វាលវង់
ផ្ទះលក់ទំនិញ
$3,500 ក្នុងមួយខែ
វាលវង់, ៧ មករា, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 3 ខែ មុនCentury 21 Regent Realty