អាផាតមេន លក់ in Toul Kork

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ស្វែងរកអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

បានរកឃើញ 147 អាផាតមេន in Toul Kork

Call Agent - Apartment for rent and sale

160 160, Tuek L'ak 2, Toul Kork, Phnom Penh

Keo Ranna
+855 98 935 837
Phat Monita
+855 86 789 008

Contact Agent - Apartment for rent and sale

Call Agent - អាផាតមិនសំរាប់លក់នៅទួលគោក

Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh

Reth
0769544444

Contact Agent - អាផាតមិនសំរាប់លក់នៅទួលគោក

Call Agent - Apartment in Toul Kork For Sale and Rent

Contact Agent - Apartment in Toul Kork For Sale and Rent

Call Agent - អាផាតមិនសម្រាបលក់

Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh

ខុំ ចន្ថាត
+855 12 943 994

Contact Agent - អាផាតមិនសម្រាបលក់

Call Agent - 1 Bedroom Apartment Near TK Avenue

Kork| Start from $400 to $500 USD per month, Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh

Malineath So
+855 85 222 335
Leakhena Rith
(+855) 89 777 307

Contact Agent - 1 Bedroom Apartment Near TK Avenue

Call Agent - Condo for Sale in Beungkok2 ( Toul kok)

Boeung Kak 2, Toul Kork, Phnom Penh

Yim Socheath
+855 16 234 506

Contact Agent - Condo for Sale in Beungkok2 ( Toul kok)

Call Agent - Brand new, Fully Furnished Apartment for Rent

Contact Agent - Brand new, Fully Furnished Apartment for Rent

Call Agent - Brand new, Western Designed & Furnished Apartment

Contact Agent - Brand new, Western Designed & Furnished Apartment

Call Agent - Apartment Whole Building For Sale

Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh

Mr. Sam Kakda
+855 12 712 952

Contact Agent - Apartment Whole Building For Sale

Call Agent - Building for Sale in Sangkat Boeng Salang, Khan Toulkork

Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh

Khiev Rathana
012 831 207

Contact Agent - Building for Sale in Sangkat Boeng Salang, Khan Toulkork

Multi property enquiry