+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 325
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ ជ្រោយចង្វារ
វីឡា
$790,000
ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 7 ខែ មុនKAT Appraisal
វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់ លក់ នៅ ព្រែកលៀប
វីឡាកូនកាត់
$125,000
ព្រែកលៀប, ជ្រោយចង្វារ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 ខែ មុនCentury 21 Fuji Realty