+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 2063
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិន សម្រាប់ លក់ នៅ ដូនពេញ
អាផាតមិន
$75,000
Duan Penh, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 4 ខែ មុនSEAPS: South East Asia Property Services
awardaward
អាផាតមិន សម្រាប់ លក់ នៅ ផ្សារកណ្តាល១
អាផាតមិន
$49,000
Duan Penh, ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 4 ខែ មុនSEAPS: South East Asia Property Services
awardaward