+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 3302
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
វីឡា សម្រាប់ ជួល នៅ Boeng Kak 2
វីឡា
$3,500 ក្នុងមួយខែ
Boeng Kak 2, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 ខែ មុនFive Key Realty
វីឡា សម្រាប់ ជួល នៅ Boeng Kak 2
វីឡា
$3,700 ក្នុងមួយខែ
Boeng Kak 2, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 ខែ មុនFive Key Realty