+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 460
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
វីឡា សម្រាប់ ជួល នៅ បឹងកក់១
វីឡា
$4,500 per week
បឹងកក់១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 សប្តាហ៍ មុនCOLDWELL BANKER CAMBODIA
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ ជួល នៅ ទឹកល្អក់៣
ផ្ទះលក់ទំនិញ
$4,000 per week
ទឹកល្អក់៣, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 សប្តាហ៍ មុនCOLDWELL BANKER CAMBODIA