+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 3302
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អគារសម្រាប់ជួល
ផ្ទះ
$28,000 ក្នុងមួយខែ
បឹងកេងកង៣, Boeng Keng Kang, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ថ្ងៃ មុនCentury 21 Imperial Realty
ផ្ទះសម្រាប់ជួល
ផ្ទះ
$1,300 ក្នុងមួយខែ
បឹងកេងកង៣, Boeng Keng Kang, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 19 ម៉ោង មុនCentury 21 Imperial Realty