+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 118
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ ភ្នំពេញថ្មី
អាផាតមិន
$700 per week
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 22 ម៉ោង មុនIPS Cambodia
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ ភ្នំពេញថ្មី
អាផាតមិន
$650 per week
ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 22 ម៉ោង មុនIPS Cambodia