+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 118
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិនសំរាប់ជួល ក្នុងខណ្ឌសែនសុខ
អាផាតមិន
$300 per week
ទឹកថ្លា, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 សប្តាហ៍ មុនMLS Property Cambodia
អាផាតមិនសំរាប់ជួល ក្នុងខណ្ឌសែនសុខ
អាផាតមិន
$600 per week
សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 សប្តាហ៍ មុនMLS Property Cambodia