+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 68
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ដីសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ ជួល នៅ ទឹកល្អក់២
ដីសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម
$3,000 ក្នុងមួយខែ
ទឹកល្អក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 ខែ មុនLucky Property Services (LPS)
ដីសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ ជួល នៅ បឹងកក់២
ដីសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម
$13,000 ក្នុងមួយខែ
315, បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 3 ខែ មុនPrestige Homes Cambodia