+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 4134
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ផ្ទះ សម្រាប់ លក់ នៅ សែនសុខ
ផ្ទះ
$350,000
សែនសុខ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 7 ខែ មុនKAT Appraisal
ផ្ទះ សម្រាប់ លក់ នៅ និរោធ
ផ្ទះ
$430,000
និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 7 ខែ មុនKAT Appraisal