+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 136
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ បឹងទំពុន
អាផាតមិន
$1,100 per week
បឹងទំពុន, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ខែ មុនCentury 21 Regent Realty
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ បឹងទំពុន
អាផាតមិន
$1,400 per week
បឹងទំពុន, មានជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ខែ មុនCentury 21 Regent Realty