+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 36
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ផ្ទះ សម្រាប់ ជួល នៅ ពោធិ៍សែនជ័យ
ផ្ទះ
$1,500 per week
ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 11 ខែ មុនLucky Property Services (LPS)
វីឡា សម្រាប់ ជួល នៅ ពោធិ៍សែនជ័យ
វីឡា
$2,200 per week
ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 11 ខែ មុនLucky Property Services (LPS)