+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 3614
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ផ្ទះ សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ ជ្រាវ
ផ្ទះ
$600 ក្នុងមួយខែ
ជ្រាវ, សៀមរាប, សៀមរាប
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 3 សប្តាហ៍ មុនDaka Kun Realty Co.,Ltd
សេវាកម្អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ ស្វាយដង្គំ
សេវាកម្អាផាតមិន
$600 ក្នុងមួយខែ
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 16 ម៉ោង មុនIPS Cambodia