+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 3616
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ផ្ទះ សម្រាប់ ជួល នៅ សៀមរាប
ផ្ទះ
$650 ក្នុងមួយខែ
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 6 ថ្ងៃ មុនDaka Kun Realty Co.,Ltd
សេវាកម្អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ ស្វាយដង្គំ
សេវាកម្អាផាតមិន
$650 ក្នុងមួយខែ
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 21 ម៉ោង មុនIPS Cambodia