រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ដីធ្លី/តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ជួល in Tonle Bassac

Call Agent - ដីឡូវីឡាព្រីន(ពីរឡូ)សម្រាប់លក់នៅ បុរីឧទ្យានបាសាក់ / Villa Plot For Sale in Garden Bassac City, Chamkamorn, Phnom Penh

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Sidara Chhay
+855 89 777 309

Contact Agent - ដីឡូវីឡាព្រីន(ពីរឡូ)សម្រាប់លក់នៅ បុរីឧទ្យានបាសាក់ / Villa Plot For Sale in Garden Bassac City, Chamkamorn, Phnom Penh

Call Agent - Land for Sale in Tonle Bassac,Chamkarmon

Contact Agent - Land for Sale in Tonle Bassac,Chamkarmon

Call Agent - Land for Sale in Tonle Bassac,Chamkarmon

Contact Agent - Land for Sale in Tonle Bassac,Chamkarmon

Call Agent - Land for Sale in Tonle Bassac,Chamkarmon

Contact Agent - Land for Sale in Tonle Bassac,Chamkarmon

Call Agent - Land For Sale in Chamkarmon

Contact Agent - Land For Sale in Chamkarmon

Call Agent - Land For Sale in Chamkarmon

Contact Agent - Land For Sale in Chamkarmon

Call Agent - Land For Sale in Sen Sok

Contact Agent - Land For Sale in Sen Sok

Call Agent - Land For Sale in Chamkarmon

Contact Agent - Land For Sale in Chamkarmon

Call Agent - Land for Sale in Chamkarmon

Contact Agent - Land for Sale in Chamkarmon

Call Agent - Land for sale on Main Road in Tonle Basak ( negotiable )

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Ny Tinat
+855 12 641 864

Contact Agent - Land for sale on Main Road in Tonle Basak ( negotiable )

Multi property enquiry