+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 5
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
សេវាកម្អាផាតមិន សម្រាប់ លក់ នៅ បឹងកេងកង២
សេវាកម្អាផាតមិន
$3,000
បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 សប្តាហ៍ មុនCentury 21 Regent Realty
សេវាកម្អាផាតមិន សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ បឹងកេងកង២
សេវាកម្អាផាតមិន
$330,000
បឹងកេងកង២, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 3 សប្តាហ៍ មុនCentury 21 Regent Realty