ស្វែងយល់អំពីពន្ធ ៤ ប្រភេទសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងអចលនទ្រព្យ និងរបៀបគណនាពន្ធ

30 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2019, 16:48

អត្ថបទព័ត៌មានអគារកំពុងសាងសង់

សិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីពន្ធផ្សេងៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជា។

អ្នកមួយចំនួន ប្រាកដជាមានចម្ងល់ជាក់ជាមិនខានថា កាលណានិយាយពីអចលនទ្រព្យ ហើយនិងការបង់ “ពន្ធ”​​ អចលទ្រព្យ។ តើវាមានពន្ធអ្វីខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមួយនេះ? ហើយអ្នកមួយមួយចំនួនទៀតក៏តែងមានការ យល់ច្រលំ រវាងពន្ធអចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្នាំ និងពន្ធប្រថាប់ត្រា ឬពន្ធលើផ្ទេរសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ មិនដឹងជាមួយណា ទៅជាមួយណា? ជាដើម ហើយក៏មានអ្នកមួយចំនួនចូលចិត្តប្រើប្រាស់ពាក្យ “ពន្ធអចលនទ្រព្យ” ប៉ុន្តែមិនទាន់យយល់ ច្បាស់ពីពន្ធទាំងនេះនៅឡើយថា វាមានអ្វីខ្លះ? ហើយមានប្រភេទពន្ធអ្វីខ្លះ? នៅទីនេះ យើងនឹងលើកយកមកបកស្រាយ និងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំង អស់ឲ្យបានយល់ស៊ីជម្រៅ និងមានការបញ្ជាក់ច្បាស់ អំពីប្រភេទពន្ធទាំងអស់នោះ ថាតើវាមានបរិបទខុសគ្នាត្រង់ណាខ្លះ ហើយតើវាគួរតែមានភាពច្រឡំគ្នា ឬយ៉ាងណា? ពិសេសបងប្អូនជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យ និងភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យត្រូវយល់ដឹងអំពីភាពខុសគ្នារវាងពន្ធសំខាន់ៗទាំងបួនខាងក្រោមនេះ និងស្វែងយល់ពីភាពខុសគ្នានៃពន្ធទាំងនេះ ដូចតទៅ ។

១)    ពន្ធអចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្នាំ (អត្រាពន្ធ = ០,១% ក្នុងមួយឆ្នាំ)

២)    ពន្ធប្រថាប់ត្រា ឬពន្ធលើការផ្ទេរសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ (អត្រាពន្ធ = ៤% នៃតម្លៃអចលនទ្រព្យ)

៣)    ពន្ធលើការជួល ទាំងដី ផ្ទះ ឬអគារផ្សេងៗ (អត្រាពន្ធ = ១០% នៃប្រាក់ឈ្នួលដុល)

៤)    ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ (អត្រាពន្ធ = ២% ក្នុងមួយឆ្នាំ)

ពន្ធលើអចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្នាំ (អត្រាពន្ធ = ០,១% ក្នុងមួយឆ្នាំ)

ស្វែងរកបុរីនៅកម្ពុជា

ពាក្យថា ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ សំដៅទៅលើពន្ធលើ ដី ផ្ទះ អគារ និងសំណង់ទាំងឡាយណាដែលសង់ភ្ជាប់នឹងដីនោះ។ ពន្ធនេះគឺម្ចាស់អចលនទ្រព្យទាំងអស់ ត្រូវតែបង់ជូនរដ្ឋរៀងរាល់ឆ្នាំ ស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ ដែលមានចែងជាធរមានស្រាប់ ។

ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ ត្រូវប្រមូលប្រចាំឆ្នាំតាមអត្រាពន្ធ = ០,១% (សូន្យក្បៀសមួយភាគរយ) ក្នុងមួយឆ្នាំ លើមូលដ្ឋានគិតពន្ធ។ ហើយពន្ធនេះ ត្រូវប្រមូលចំពោះអចលនទ្រព្យដែលមានតម្លៃលើសពី ១០០,០០០,០០0 (មួយរយលានរៀល) ហៅថា “មូលដ្ឋានគិតពន្ធ” ។

ខាងក្រោមនេះ ជារូបមន្តពន្ធលើអចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្នាំ

 • មូលដ្ឋានគិតពន្ធ = តម្លៃអចលនទ្រព្យ - ១០០,០០០,០០០ រៀល
 • ប្រាក់ពន្ធ = មូលដ្ឋានគិតពន្ធ x ០,១%

ឧទាហរណ៍ ៖ អចលនទ្រព្យមួយដែលមានដីទំហំ ៧ម x ២៥ម និងមានផ្ទះល្វែងចំនួន ៣ ជាន់ (E0 E1 E2) ដែលមានទំហំ ៤ម x ២០ម និងមានតម្លៃទីផ្សារ ដូចខាងក្រោម ដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ (គិតជាម៉ែត្រការ៉េ)៖

 • តម្លៃដី                      = ៥០០ដុល្លារ /ម៉ែត្រការ៉េ
 • តម្លៃផ្ទះជាន់ផ្ទាល់ដី (E0) = ២០០ដុល្លារ /ម៉ែត្រការ៉េ
 • តម្លៃផ្ទះជាន់ទី១(E1)     = ១៥០ដុល្លារ /ម៉ែត្រការ៉េ
 • តម្លៃផ្ទះជាន់ទី២(E2)    = ១១០ដុល្លារ /ម៉ែត្រការ៉េ

ការគណនាតម្លៃអចលនទ្រព្យ

 • តម្លៃដី                            = ៧ម x ២៥ម x ៥០០ដុល្លារ = ៨៧,៥០០ ដុល្លារ 
 • តម្លៃផ្ទះជាន់ផ្ទាល់ដី(E0)        = ៤ម x ២០ម x ២០០ដុល្លារ = ១៦,០០០ ដុល្លារ
 • តម្លៃផ្ទះជាន់ទី១(E1)             = ៤ម x ២០ម x ១៥០ដុល្លារ = ១២,០០០ ដុល្លារ
 • តម្លៃផ្ទះជាន់ទី២(E2)             = ៤ម x ២០ម x ១១០ដុល្លារ = ៨,៨០០ ដុល្លារ 

យើងបាន៖ តម្លៃអចលនទ្រព្យសរុប  = ១២៤,៣០០ ដុល្លារ  ឬស្មើនឹង ៤៩៧,២០០,០០០ រៀល

នោះការគណនាប្រាក់ពន្ធ     = (តម្លៃអចលនទ្រព្យ - ១០០.០០០.០០០​ រៀល) x ០,១%

                                  = ៤៩៧.២០០.០០០ រៀល  - ១០០,០០០.០០០​ រៀល x ០,១% = ៣,៩៧២,០០០ រៀល 

ដូច្នេះប្រាក់ពន្ធដែលត្រូវបង់  =  ៣,៩៧២,០០០ រៀល 

ពន្ធប្រថាប់ត្រា ឬពន្ធលើការផ្ទេរសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ (អត្រាពន្ធ = ៤% នៃតម្លៃអចលនទ្រព្យ​)

អគារសាងសង់

ពន្ធលើការផ្ទេរសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ ឬអ្នកខ្លះនិយមហៅថា “ពន្ធប្រថាប់ត្រា” គឺជាប្រភេទពន្ធម្យ៉ាងដែលត្រូវបង់ ជូនរដ្ឋនៅពេលដែលមានការផ្ទេរសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ បណ្តាក់ដៃគ្នាពីម្នាក់ទៅម្នាក់ តាមរយៈការលក់ អំណោយ ឬការដោះដូរ ឬការដាក់ភាគហ៊ុន ជាដើម។

ឧទាហរណ៍ ៖ ពូសំ បានលក់អចលនទ្រព្យមួយកន្លែងទៅឲ្យពូសែម ដែលមានដីទំហំ ៧ម x ២៥ម និងមានផ្ទះល្វែងចំនួន ៣ ជាន់ (E0 E1 E2) ដែលមានទំហំ ៤ម x ២០ម និងមានតម្លៃទីផ្សារ ដូចខាងក្រោម ដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ (គិតជាម៉ែត្រការ៉េ)៖

 • តម្លៃដី                     = ៥០០ដុល្លារ /ម៉ែត្រការ៉េ
 • តម្លៃផ្ទះជាន់ផ្ទាល់ដី(E0) = ២០០ដុល្លារ /ម៉ែត្រការ៉េ
 • តម្លៃផ្ទះជាន់ទី១(E1)     = ១៥០ដុល្លារ /ម៉ែត្រការ៉េ
 • តម្លៃផ្ទះជាន់ទី២(E2)    = ១១០ដុល្លារ /ម៉ែត្រការ៉េ

ការគណនាតម្លៃអចលនទ្រព្យ

 • តម្លៃដី                            = ៧ម x ២៥ម x ៥០០ដុល្លារ = ៨៧,៥០០ ដុល្លារ 
 • តម្លៃផ្ទះជាន់ផ្ទាល់ដី(E0)        = ៤ម x ២០ម x ២០០ដុល្លារ = ១៦,០០០ ដុល្លារ 
 • តម្លៃផ្ទះជាន់ទី១ (E1)            = ៤ម x ២០ម x ១៥០ដុល្លារ = ១២,០០០ ដុល្លារ 
 • តម្លៃផ្ទះជាន់ទី១ (E2)            = ៤ម x ២០ម x ១១០ដុល្លារ = ៨.៨០០ ដុល្លារ 

យើងបាន៖ តម្លៃអចលនទ្រព្យសរុប  ​  = ១២៤,៣០០ ដុល្លារ  ឬស្មើនឹង ៤៩៧.២០០.០០០ រៀល

ការគណនាប្រាក់ពន្ធ             = (តម្លៃអចលនទ្រព្យ x ៤%)

                                     = ៤៩៧.២០០.០០០ រៀល x ៤% = ១៩,៨៨៨,០០០ រៀល 

ដូច្នេះប្រាក់ពន្ធដែលត្រូវបង់    = ១៩,៨៨៨,០០០ រៀល 

ពន្ធលើការជួល ដី ផ្ទះ អគារ ឬសំណង់ផ្សេងៗ (អត្រាពន្ធ = ១០% នៃប្រាក់ឈ្នួលដុល​)

ពន្ធនេះត្រូវប្រមូល ឬយកពីកម្មសិទ្ធិករនៃអចលនទ្រព្យ ឬសិទ្ធិវន្តរបស់កម្មសិទ្ធិករ នៅពេលដែលគាត់ជួល អចលនទ្រព្យណាមួយទៅឲ្យអ្នកជួល មានដូចជា ដី ផ្ទះ អគារ រោងចក្រ សណ្ឋាគារ ឬសំណង់ផ្សេងៗ។ គាត់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធជូនរដ្ឋស្មើនឹងអត្រាពន្ធ ១០% នៃប្រាក់ឈ្នួលដុល  ដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាជួល ។

អត្រាពន្ធ ១០% នេះ គឺយកប្រចាំខែ ឬប្រចាំឆ្នាំ អាស្រ័យតាមកិច្ចសន្យាជួល បើកិច្ចសន្យាជួល តម្រូវឲ្យ បង់ថ្លៃឈ្នួលប្រចាំខែ ពន្ធក៏ត្រូវបង់ប្រចាំខែដែរ តែបើថ្លៃឈ្នួលត្រូវបង់ប្រចាំឆ្នាំពន្ធក៏ត្រូវបង់ប្រចាំឆ្នាំដែរ ។

ឧទាហរណ៍៖ ម្ចាស់ដីម្នាក់បានជួលដីមួយកន្លែង ដែលមានទំហំ ០១ ហិកតា ឲ្យទៅអ្នកជួល ក្នុងតម្លៃ ឈ្នួល មួយខែ ៥០០ ដុល្លារ។

ដូច្នេះប្រាក់ពន្ធដែលម្ចាស់ដីនេះត្រូវបង់ជូនរដ្ឋ = ៥០០ដុល្លារ x ១០% = ៥០ ដុល្លារ

ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ (អត្រាពន្ធ = ២% ក្នុងមួយឆ្នាំ​)

ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ គឺជាប្រភេទពន្ធដែលកំណត់លើដីដែលគ្មានសំណង់ និងដីដែលមាន សំណង់ បោះបង់ស្ថិតក្នុងទីក្រុងនានា និងក្នុងតំបន់ទាំងឡាយដែលកំណត់ ដោយគណៈកម្មការវាយតម្លៃដីមិនបានប្រើប្រាស់។ ពន្ធដីធ្លីលើដីមិនបានប្រើប្រាស់ ត្រូវបង់ដោយកម្មសិទ្ធិករនៃដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់។ មូលដ្ឋាន កំណត់ពន្ធ គឺជាថ្លៃដីគិតតាមថ្លៃទីផ្សារតាមទីក្រុង និងតាមតំបន់នីមួយៗដែលវាយតម្លៃទៅតាមតម្លៃគិត ក្នុងមួយ ម៉ែត្រក្រឡាកំណត់ដោយគណៈកម្មការវាយតម្លៃដីមិនបានប្រើប្រាស់យ៉ាងយឺតបំផុត នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា នៃឆ្នាំប្រមូលពន្ធនីមួយៗ។

ពន្ធនេះត្រូវកំណត់តាមអត្រា ២% លើមូលដ្ឋានកំណត់ពន្ធដែលបានចែងក្នុងមាត្រា៣០។ កម្មសិទ្ធិករនៃដីធ្លីជាប់ពន្ធមានភារកិច្ចត្រូវគណនា ប្រាក់ពន្ធតាមគម្រូ លិខិតប្រកាសផ្តល់ ដោយអង្គការ ពន្ធ និងត្រូវបង់យ៉ាងយឺតបំផុតនៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា នៃឆ្នាំនីមួយៗ ជូនទៅផ្នែកពន្ធនៅកន្លែង ដែលដីធ្លីជាប់ពន្ធស្ថិតនៅ។ ពន្ធនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដកចេញនូវផ្ទៃក្រឡា ១,២០០ ម៉ែត្រការ៉េ សម្រាប់ដីមួយកន្លែងៗ។

ឧទាហរណ៍៖ ពូសំមានដីទុកចោលមួយកន្លែងដែលមានទំហំ ១ ហិកតា ឬស្មើនឹង ១០,០០០ ម៉ែត្រការ៉េ ហើយដីនៅទីនេះ គណៈកម្មការវាយតម្លៃដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់បាន កំណត់តម្លៃក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ ស្មើនឹង ៣ ដុល្លារ។

របៀបគណនាពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់៖

 • ទំហំដីសរុប - ទំហំដីដែលត្រូវកាត់ចេញ = ទំហំដីដែលជាប់ពន្ធ x តម្លៃដីក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ x ២% = ១០,០០០ម៉ែត្រការ៉េ - ១,២០០ម៉ែត្រការ៉េ = ៨,៨០០ ម៉ែត្រការ៉េ x ៣ដុល្លារ x ២% = ៥២៨ ដុល្លារ

ដូច្នេះប្រាក់ពន្ធដែលត្រូវបង់ = ៥២៨ ដុល្លារ៕

ស្វែងរកអចលនទ្រព្យនៅភ្នំពេញ ឬខុនដូសម្រាប់លក់នៅភ្នំពេញ ថ្ងៃនេះ។ លោកអ្នកក៏អាចចូរអានមគ្គុទេសនៃការវិនិយោគឆ្នំា២០១៩របស់យើងបានផងដែរ! 

ចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែង

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ប្រាប់យើងពីតម្រូវការរបស់អ្នក នោះ៥ក្រុមហ៊ុននឹងទាក់ទងទៅអ្នក
តើអ្នកចង់រកទិញ ជួល ឬលក់អចលនទ្រព្យ? *
Please select an option
តើទីតាំងណាដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍? *
Please select your preferred property locations.
តើប្រភេទអចលនទ្រព្យអ្វីខ្លះ? *
Please select your preferred property types.
តម្លៃប៉ុន្មាន? *
Please put your desired budget.
សរសេរបន្ថែមព័ត៌មាន ពីតម្រូវការរបស់អ្នក
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង