+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 8
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ ជួល នៅ ផ្សារចាស់
ផ្ទះលក់ទំនិញ
$800 per week
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ខែ មុនRent Property
ផ្ទះ សម្រាប់ ជួល នៅ ផ្សារចាស់
ផ្ទះ
$1,500 per week
ផ្សារចាស់, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 16 នាទី មុនEasy Property Investment