+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 6
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
សេវាកម្អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ ផ្សារកណ្តាល១
សេវាកម្អាផាតមិន
$4,000 per week
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 2 សប្តាហ៍ មុនKnight Frank
awardaward
សេវាកម្អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ ផ្សារកណ្តាល១
សេវាកម្អាផាតមិន
$2,800 per week
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ខែ មុនCentury 21 Regent Realty