+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 1
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅ ប្រទះឡាង
អាផាតមិន
$8,000 per week
ប្រទះឡាង, ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 8 ម៉ោង មុនLUX Realty Cambodia