+855 92 92 1000

1 បន្ទប់គេង, 1 បន្ទប់ទឹក អាផាតមិន សម្រាប់ ជួល នៅក្នុង បឹងរាំង

បឹងរាំង, កំរៀង, បាត់ដំបង

$1,890
1បន្ទប់គេង
1បន្ទប់ទឹក

Stunning 1 Bedroom Apartment Near MayBank Tower

This serviced Apartment is situated in a safe and secure area to the south of Norodom Blvd. This location offers a convenient access to supermarkets, coffee shops, banks and is only a short distance to BKK1 with it's food and beverage outlets. Fully furnished, this spacious unit is elegantly designed. Exclusive facilities (pool & gym) are included for tenant use only.

Property Features:

Large living room with sofa set and flat screen TV

Open plan kitchen and fully appointed appliances

A bright and spacious balcony

en-suite bedroom with bathtub and overhead shower

Washing machine

Parking

24 hours security and receptionist

Rent included: cleaning 3t/w, internet, cable TV, water supply

Rent excluded: electricity $0.25/kw

Lease term from 6 months with 1 month deposit

Loading...
Loading...