+855 92 92 1000
កំណត់ទីតាំង

រកឃើញលទ្ធផល 12555
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ផ្ទះ សម្រាប់ លក់ នៅ សាលាកំរើក
ផ្ទះ
$200,000
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ខែ មុនDaka Kun Realty Co.,Ltd
ផ្ទះ សម្រាប់ លក់ នៅ សៀមរាប
ផ្ទះ
$180,000
PROPERTIES DABEST, សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 1 ខែ មុនDaBest Properties Cambodia Co., Ltd