+855 92 92 1000
កំណត់ទីតាំង

រកឃើញលទ្ធផល 18427
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
វីឡា សម្រាប់ ជួល នៅ ជ្រាវ
វីឡា
$2,650 ក្នុងមួយខែ
ជ្រាវ, សៀមរាប, សៀមរាប
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 40 នាទី មុនDaka Kun Realty Co.,Ltd