+855 92 92 1000
កំណត់ទីតាំង

រកឃើញលទ្ធផល 18388
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ផ្ទះ សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ ស្វាយដង្គំ
ផ្ទះ
$600 ក្នុងមួយខែ
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 15 ម៉ោង មុនDaka Kun Realty Co.,Ltd
វីឡា សម្រាប់ ជួល នៅ សាលាកំរើក
វីឡា
$850 ក្នុងមួយខែ
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 15 ម៉ោង មុនDaka Kun Realty Co.,Ltd