កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ស្វែងរកជួល កម្ពុជា

បានរកឃើញ 24 ផ្ទះលក់ទំនិញ សម្រាប់ Rent in Siem Reap

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: Commercial for Rent in Siem Reap-Central

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international
បានដាក់បញ្ចូល: 14:24 - 18 មិនា 2020
ផ្ទះលក់ទំនិញ  
Sla Kram
$1,000
9

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: Commercial Building for Rent in Siem Reap-Slor Kram

ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: Commercial Building for Rent in Siem Reap-Top Location

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: Commercial for Rent in Siem Reap-Lok Tanuey Road

ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Siem Reap3 ID 1292714 1
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Siem Reap3 ID 1292714 2
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Siem Reap3 ID 1292714 3
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Siem Reap3 ID 1292714 4
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Siem Reap3 ID 1292714 5
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Siem Reap3 ID 1292714 6
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Siem Reap3 ID 1292714 7
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Siem Reap3 ID 1292714 8
បានដាក់បញ្ចូល: 7:05 - 6 មិនា 2020
ផ្ទះលក់ទំនិញ  
Siem Reap
$1,200
1 2

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ហាងសម្រាប់ជួល

សៀមរាប, សៀមរាប

Linda HENG
+855-92785801

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Siem Reap3 ID 1270234 1
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Siem Reap3 ID 1270234 2
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Siem Reap3 ID 1270234 3
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Siem Reap3 ID 1270234 4
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Siem Reap3 ID 1270234 5
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Siem Reap3 ID 1270234 6
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Siem Reap3 ID 1270234 7
បានដាក់បញ្ចូល: 16:10 - 27 កុម្ភះ 2020
ផ្ទះលក់ទំនិញ  
Siem Reap
$850
2 1

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ផ្ទះសំរាប់ជួល

សៀមរាប, សៀមរាប

Admin ADMIN
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ហាងសម្រាប់ជួល

សៀមរាប, សៀមរាប

Admin ADMIN
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: Shophouse for Rent in Siem Reap-Slor Kram

ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Kouk Chak3 ID 1230494 1
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Kouk Chak3 ID 1230494 2
បានដាក់បញ្ចូល: 15:18 - 22 កុម្ភះ 2020
ផ្ទះលក់ទំនិញ  
Kouk Chak
$1,600
6

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - DABEST PROPERTIES: Shophouse for Rent in Siem Reap-Kouk Chak

គោកចក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Svay Dankum3 ID 1221744 1
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Svay Dankum3 ID 1221744 2
បានដាក់បញ្ចូល: 10:56 - 20 មិនា 2020
ផ្ទះលក់ទំនិញ  
Svay Dankum
$1,500
3 3

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Shophouse for Rent in Siem Reap - Central

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Siem Reap3 ID 1220394 1
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Siem Reap3 ID 1220394 2
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Siem Reap3 ID 1220394 3
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Siem Reap3 ID 1220394 4
residential Shophouse1 for rent2 ក្នុង Siem Reap3 ID 1220394 5
បានដាក់បញ្ចូល: 14:47 - 27 កុម្ភះ 2020
ផ្ទះលក់ទំនិញ  
Siem Reap
$650
1 1

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ហាងសម្រាប់ជួល

សៀមរាប, សៀមរាប

Admin ADMIN
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - SHOP HOUSE UNITS - FOR LEASE - SIEM REAP

សៀមរាប, សៀមរាប

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ជជែកជាភាសា en km zh-hans fr th international
តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

សូមបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលរក្សាទុកអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត។ បើកនៅលើការកំណត់ប្រូហ្វាល់.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ: